Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató


Tartalomjegyzék

Adatkezelési tájékoztató. 1

Rövid összefoglaló. 2

Fogalomtár. 2

Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás. 4

Adatfeldolgozók. 5

Panaszkezelés esetén. 6

Sütik (cookie) használat. 7

Google Adwords. 8

Google Analytics. 8

Közösségi oldalak. 8

Adat és információbiztonság. 9

Adatalanyok/érintettek jogai - tájékoztató. 9

Általános adatkezelési rendelkezések. 10

Jogorvoslat. 10

Bírósági jogérvényesítés. 10

Kártérítés. 10

Rövid összefoglaló

Személyes adatokat kizárólag a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően kezelünk.

Figyelünk arra, hogy adatait a lehető legbiztonságosabban kezeljük.

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy az Önről tárolt adatokról tájékoztassuk, valamint kérésre töröljük adatait adatbázisunkból az illetékes törvényi előírások figyelembevételével.

Harmadik félnek kizárólag törvényi kötelesség és hozzájárulás alapján adunk át adatokat.

Adria Security Kft.

székhely: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 110.
cégjegyzékszám: 01-09-911252
adószám: 14598894-2-42
továbbiakban: adatkezelő

Az adatkezelési tájékoztató keretein belül annak a törvényi kötelességünknek teszünk eleget, mely szerint az adatkezelés hivatalos megkezdését megelőzően tájékoztatnunk kell Önt, mint érintettet, hogy személyes adatit milyen módon kezeljük.

Ebben a tájékoztatóban kötelességünknek eleget téve részletesen tájékoztatjuk az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, esetleges adatfeldolgozásról és azokról a jogokról és jogorvoslati lehetőségekről, amikkel élhet az adatkezelést illetően.

Ez az adatkezelési tájékoztató a http://www.noifitnesz.hu weboldal adatkezelését szabályozza.
Az aktuális adatkezelési tájékoztató olvasható és pdf formátumban letölthető az alábbi internetes címről:

http://www.noifitnesz.hu/component/com_ckeditor/plugin,linkBrowser/task,plugin/?option=com_k2&view=item&layout=item&id=134&Itemid=202

Fogalomtár

Adatalany/Érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Adatállomány: Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. Jelen Szabályzat értelmezésében adatfeldolgozás különösen minden olyan, érdemi döntést nem igénylő technikai adatkezelési művelet, amit az adatkezelő megbízása alapján az adatfeldolgozó végez.

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

Adatgazda: Egy adott szervezeti egységnél kezelt személyes adatok tekintetében a szervezeti egységet irányító vezető, aki felelős a szervezeti egysége által kezelt valamennyi személyes adat jelen szabályzatnak megfelelő kezelésért (továbbiakban: adatgazda). Amennyiben IT rendszerben kezelt személyes adattal kapcsolatos döntés meghozatala szükséges, és az érinti az Információ Biztonsági Szabályzat szerinti adatgazda felelősségét, akkor a személyes adatgazda az Információ Biztonsági Szabályzat alapján kijelölt adatgazda egyetértésével hozza meg döntését.

Adathordozó: Az adat fizikai megjelenési formája, tárolási helye, ide értve az iratokat is.

Adatigénylő: Az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatai kezelésével, helyesbítésével, törlésével vagy zárolásával kapcsolatban kérelmet nyújt be a Szervezethez.

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. Jelen Szabályzat értelmezésében adatkezelés különösen az egyes adatkezelési műveletekkel kapcsolatos döntések meghozatala, utasítások kiadása.

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelési incidens: az adatkezelési biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (4) bekezdésében leírtak szerint, valamint az új EU GDPR rendelet elvárásai alapján kötelességünk tájékoztatni az adatkezelés kapcsán az alábbiakról:

 • Adatkezelés célja és kezelt adatok köre
 • Adatkezelés időtartama
 • Érintettek köre, Adatkezelő személyek vagy adatfeldolgozók köre, akik a tárolt adatokat kezelik vagy feldolgozzák
 • Adatok tárolásának helye
 • Ön, mint adatalany/érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan

Adatkezelés célja és kezelt adatok köre

Jelen adatkezelési forma során az alábbiakban felsorolt személyes adatokat annak érdekében kezeljük, hogy szóban, postai küldeményben vagy elektronikus levél formájában tájékoztassuk önt a BBGo Női Fitness és Mozgás Stúdió tevékenységeiről és szolgáltatásairól, ajánlatairól valamint értesítést küldjünk olyan tanulmányokról, segédletekről, amik hasznosak lehetnek az ön számára a BBGo Női Fitness és az általa támogatott sportos- és egészséges életmód megismerése, bevezetése és folytatása kapcsán.

Tájékoztató leveleinket lehetőség szerint elektronikus levél formájában fogjuk küldeni az ön által megadott e-mail címre, amelyről bármikor leiratkozhat (a levél láblecében található leíratkozás linken keresztül), vagy céges központi e-mail címünkön keresztül ( Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ) is kérheti a leiratkozást.

 1. Ha már regisztrált ügyfelünk és járt nálunk,

akkor az alábbi Ön által megadott adatokat tároljuk: (Személyes adat - Adatkezelési cél)

Teljes név: – Kapcsolatfelvétel céljából tárolt adat

E-mail cím: – Kapcsolatfelvétel technikai kivitelezése céljából tárolt adat

Telefonszám: – Kapcsolatfelvétel technikai kivitelezése céljából tárolt adat

Cím: (Irányító szám, Város, Utca, házszám) – Kapcsolatfelvétel technikai kivitelezése céljából tárolt adat

Regisztráció időpontja: – Elszámoltathatóság elvéből kötelező regisztrációs nyilvántartásba történő bejegyzés pontos idejének meghatározása céljából tároljuk.

Adatkezelés időtartama: A regisztráció elfogadásától a regisztráció törlésével szűnik meg az Ön adatkezelése.

Adatalanyok/érintettek köre: A BBGo Női Fitness és Mozgás Stúdióban legalább egyszer szolgáltatást igénybe vevő regisztrált természetes személyek.

Adatkezelők köre: Adatkezelő személyek vagy adatfeldolgozók köre, akik a tárolt adatokat kezelik vagy feldolgozzák. A BBGo Női Fitness és Mozgás Stúdiót üzemeltető vállalkozás és annak jogosult munkatársai.

Adatfeldolgozók köre: A tárolt adatokat a Fitness program tárhely szolgáltatójának szerverén tároljuk. A tárhely szolgáltató cégen kívül harmadik félnek nem adjuk ki adatait, kivéve hatósági megkeresés és érvényes bírósági végzés esetén.

Kiskorú adatalanyok/érintettek regisztrációjáról: Az Általános Szerződési Feltételek szerint a BBGo Női Fitness és Mozgás Stúdió szolgáltatásinak igénybevételét 14 évet betöltött természetes személyek vehetik igénybe önállóan. A 14 év alatti gyermekek csak szülői vagy felelős személy felügyeletével vehetik igénybe szolgáltatásainkat. A 16. életévüket be nem töltött természetes személyek regisztrációjához szülői hozzájárulásra van szükségünk.

Adatok tárolásának helye: A tárolt adatokat a Fitness program tárhely szolgáltatójának szerverén tároljuk. A tárhely szolgáltató cégen kívül harmadik félnek nem adjuk ki adatait, kivéve hatósági megkeresés és érvényes bírósági végzés esetén.

Ön, mint adatalany/érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan: Ön a saját adatainak kezeléssel kapcsolatos tevékenységünkről –betekintési jogával élve- tájékoztatás kérhet, valamint kérheti adatainak módosítását vagy törlését.

- e-mail formájában: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

- postai úton: BBGo Női Fitness. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 110.

Adatfeldolgozók

 1. Tárhely szolgáltató

Adatfeldolgozó tevékenysége: Tárhely-szolgáltatás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

3Gteam Kft.
1085 Budapest, Horánszky u.23,
Mail: info @ 3gteam.hu
Tel:+36-20-375-3196

Adatkezelés célja: A weboldal elérhetőségének biztosítása a világhálón, valamint a hírlevélre és tanfolyamokra regisztrált személyek adatainak tárolása.

Adatkezelők köre: A http://www.noifitnesz.hu weboldalt üzemeltető vállalkozás és annak jogosult munkatársai.

Kezelt adatok köre: Az adatalany/érintett által megadott adatok (név, e-mail cím) valamint a regisztráció pontos ideje, továbbá a weboldal teljes adatállománya.

Érintettek köre: A weboldal látogatói, beleértve a hírlevélre és tanfolyamokra regisztrált személyeket.

Adatkezelés időtartama: A regisztráció elfogadásától –írásbeli törlési kérésére- a regisztráció törlésével szűnik meg az Ön adatkezelése.

Adatkezelés jogalapja: Az adatalany/érintett hozzájárulása.

 1. Fitness program/ CRM rendszer tárhely szolgáltató:

Adatfeldolgozó tevékenysége: tárhely szolgáltatás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

GeriSoft Stúdió Kft.
2234 Maglód, Lövéte u. 30/4.
Tel: +36-30-2147515
Mail: abrahampeter @ gerisoft.hu


Adatkezelés célja: A BBGo Női Fitness terembe regisztrált személyek szolgáltatói szerződés és ÁSZF-ben foglaltak szerint, szolgáltatás igénybevételének jogosultságának biztosítása, ellenőrzése.

Kezelt adatok köre: Az adatalany/érintett által megadott adatok (név, e-mail cím).

Érintettek köre: A BBGo Női Fitness terembe regisztrált természetes személyek

Adatkezelés időtartama: A regisztráció elfogadásától –írásbeli törlési kérésére- a regisztráció törlésével szűnik meg az Ön adatkezelése.

Adatkezelés jogalapja: Az adatalany/érintett hozzájárulása.

Panaszkezelés esetén

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (4) bekezdésében leírtak szerint, valamint az új EU GDPR rendelet elvárásai alapján kötelességünk tájékoztatni az adatkezelés kapcsán az alábbiakról:

Adatkezelés célja és kezelt adatok köre

Az alábbi Ön által megadott adatokat tároljuk: (Személyes adat - Adatkezelési cél)
 

Név: – Kapcsolatfelvétel céljából tárolt adat
E-mail cím: – Kapcsolatfelvétel technikai kivitelezése céljából tárolt adat

Adatkezelés időtartama: A nyilvántartásba berögzített panasz és az arra adott adatait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig őrizzük meg.

Érintettek köre, Adatkezelő személyek vagy adatfeldolgozók köre, akik a tárolt adatokat kezelik vagy feldolgozzák

Adatalanyok/érintettek köre: A BBGo Női Fitness-el szemben írásbeli panasszal élő adatalanyok/érintettek.

Adatkezelők köre: A BBGo Női Fitnesst üzemeltető vállalkozás és annak jogosult munkatársai.

Adatfeldolgozók köre: A tárolt adatokat a weboldal tárhely szolgáltatójának e-mail szerverén tároljuk.

A tárhely szolgáltató cégen kívül harmadik félnek nem adjuk ki adatait, kivéve hatósági megkeresés és érvényes bírósági végzés esetén.

Adatok tárolásának helye: Az adatokat elektronikus formában a http://www.noifitnesz.hu weboldal webszerverén illetve nyomtatott formában az adatkezelő székhelyén tároljuk.

Ön, mint adatalany/érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogaival tájékoztatás kérhet, valamint kérheti adatainak módosítását vagy törlését.

 • e-mail formájában: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • postai úton: BBGo Női Fitness. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 110.

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, valamint az Infotörvény és Fogyasztóvédelmi törvény hatályos rendelkezései.

Sütik (cookie) használat

A hatályos jogszabályok szerint kötelesek vagyunk tájékoztatni a weboldalon használt sütikről.

A weboldalon alábbi típusokba sorolható sütiket használunk: „belépési jelszóval védett munkamenethez használt sütik” és „biztonsági sütik”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

Adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

Kezelt adatok köre, adatkezelés ténye: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

Adatalanyok/érintettek köre: A http://www.noifitnesz.hu weboldalt látogató valamennyi adatalany/érintett.

Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a munkamenet sütik esetében a weboldal elhagyásáig/bezárásáig tárolódik, más sütik esetében maximum 1 évig.

Sütik esetében nem történik személyes adatok kezelése és feldolgozása.
Az adatalanyoknak/érintettnek lehetőségük van a sütiket törölni a böngészők beállítás menüpontjaiban.
A leggyakrabban használt böngészők süti beállításával kapcsolatos információi az alábbi linkeken érhetőek el:

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/hu-hu/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Microsoft Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Google chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

Az adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás nem szükséges.

Google Adwords

A Google Adwords néven ismert Google hirdetési rendszerét használjuk, amely konverziókövetési és elemző szolgáltatást végez.

Amikor a Google hirdetésre kattint az internetező és ezáltal eljut weboldalunkra, akkor egy konverziókövetésre alkalmas süti kerül a számítógépére. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes adatokat és érvényességi idejük is korlátozott.
A Google Adwords süti nem alkalmas arra, hogy önt azonosítsa.
A Google Adwords sütiken keresztül megszerzett információk azt a célt szolgálják, hogy a Google Adwords hirdetési rendszerét használók számára a Google statisztikákat készíthessen, ezen statisztikákban főként a látogatók száma adat szerepel nem kerül olyan adat elemzésre aminek a segítségével azonosítani lehet a felhasználót.
Ha nem kíván a Google Adwords elemző alkalmazása által nyújtott elemzésben részt venni abban az esetben böngészőjében letilthatja a sütik telepítését.
Erre vonatkozó további információk itt érhetőek el: http://www.google.com/policies/privacy/

 Google Analytics

A Google Analytics néven ismert Google statisztika rendszerét használjuk, amely webhely statisztikai és webhely elemző szolgáltatást végez.
Amikor ön meglátogatja a weboldalunkat a Google Analytics egy sütit ment a számítógépére, amelynek segítségével statsztikai adatokat gyűjt a weboldal használatával kapcsolatosan és aktivitási méréseket végezzen, amely adatokból statisztikákat elemzéseket készít a weboldalak tulajdonosai számára.
A Google Analytics rendszerén belül az internetező böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze más adataival, így nem használja azonosításra.
Amennyiben nem szeretne részt venni a Google Analytics webstatisztikai rendszer elemzésében úgy a böngészője beállításainál kikapcsolhatja a sütik tárolását, továbbá megakadályozhatja, hogy a Google feldolgozza az ön weblaphasználattal kapcsolatos adatait és IP címét is. Ehhez ezen a linken található programot kell telepítenie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


Közösségi oldalak

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (4) bekezdésében leírtak szerint, valamint az új EU GDPR rendelet elvárásai alapján kötelességünk tájékoztatni az adatkezelés kapcsán az alábbiakról:

Adatkezelés célja és kezelt adatok köre

A közösségi oldalakon (Facebook, Google+, Youtube, Instagramm...stb.) regisztrált, valamint a BBGo Női Fitness weboldallal, szolgáltatóval kapcsolatba hozható közösségi oldalak/profilok kedvelői/követői számára a BBGo Női Fitness szolgáltatásainak és weboldalának népszerűsítése.

Kezelt adatok köre: A közösségi oldalakon regisztrált felhasználók neve és nyilvános profiladatai a képeit is beleértve.

Érintettek köre, Adatkezelő személyek vagy adatfeldolgozók köre, akik a tárolt adatokat kezelik vagy feldolgozzák

Adatalanyok/érintettek köre: Az említett/érintett közösségi oldalakon regisztrált felhasználók köre.

Adatkezelők köre: Az említett/érintett közösségi oldalt üzemeltető vállalkozás és annak jogosult munkatársai.

A többi adatkezelési információról, mint például az adatkezelés időtartamáról, az adatok törlésének határidejéről, jogorvoslati lehetőségekről, adatkezelés jogalapjáról, stb. az adatkezelésben érintett közösségi oldalon tájékozódhat. Ezek az adatkezelési, adatfeldolgozói tevékenységek nem tartoznak a http://www.noifitnesz.hu weboldalt üzemeltető fennhatósága alá.

Adat és információbiztonság

Az adatkezelési folyamatok tervezésekor úgy jártunk el, hogy az adatalanyok/érintettek személyes adatainak és magánszférájának védelmét biztosítsuk. Gondoskodunk azokról az intézkedésekről és eljárásokról, amelyek az adatvédelemi és információbiztonsági szabályozások kötelezővé tesznek az Infotörvény 2011. évi CXII. törvény és az EU GDPR-ban, valamint egyéb hatályos szabályozásokban.

Kiemelten fontosnak tartjuk az alábbi biztonsági kérdéseket:

 • jogosulatlan hozzáférés
 • adatsérülés
 • adatvesztés
 • adattörlés
 • adattovábbítás
 • megfelelő technikai környezet kialakítása
 • alkalmazottak adatvédelmi oktatása
 • elvárható biztonsági intézkedések betartása és elvárása az adatfeldolgozóktól

Adatalanyok/érintettek jogai - tájékoztató

Kérésére tájékoztatást adunk személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, továbbítását. Abban az esetben, ha az adatkezelés kötelező érvényű törvényi előírásból fakadóan nem tudjuk adatait kérésének megfelelően törölni.

Az adatvédelmi incidensek kezelésére nyilvántartást vezetünk, amelyben az alábbi információkat tartjuk nyilván: érintett személyes adatok köre, adatvédelmi incidens érintettjeinek köre és számossága, adatvédelmi incidens körlényeit, időpontját, hatáselemzését, valamint az incidens okozta kárenyhítés intézkedéseit, valamint egyéb kötelező adatokat.

Az adatkezelési eljárásokról legfeljebb 15 napon belül tájékoztatást adunk benyújtott kérelme esetén. A tájékoztatás díjmentes.
Amennyiben az ön kérése nem jogszerű, abban az esetben erről 15 napon belül tájékoztatást küldünk, valamint tájékoztatjuk a jogorvoslati lehetőségekről.

Általános adatkezelési rendelkezések

Az jelen adatkezelési tájékoztatóban, vagy külön adatkezelési tájékoztatóban nem részletezett kapcsolatfelvételek esetében tárolt adatokat az adatkezeléstől számított legfeljebb 2 év elteltével töröljük.

Hivatalos szervek, hatóságok megkereséseire kötelesek vagyunk tájékoztatást adni, illetőleg adatokat rendelkezésre átadni a megkeresés céljának megfelelő mértékben.

Jogorvoslat

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan panasszal kíván élni, ezt megteheti a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az ügyfél a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban. A panaszügyintézés megváltozott rendjéről itt olvashatnak: naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html. A Hatóság az ügyféli jogok érvényre juttatását az adatkezelők felé formalevelek kibocsátása útján segíti elő: http://www.naih.hu/panaszuegyintezes- rendje.html. A Hatósághoz emailben benyújtott panaszok intézése is az ügykezelés általános szabályai szerint zajlik, és a válaszadás hagyományos módon, írásban postai úton vagy emailben történik. A panaszbejelentéshez célszerű csatolni az ügyben eddig keletkezett és az elbíráláshoz szükséges iratok másolatát.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Bírósági jogérvényesítés

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan bírósági jogérvényesítéssel kíván élni, peres eljárást kell kezdeményeznie. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik. A per az adatalany/érintett megválasztása alapján lehet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék.

Kártérítés

Amennyiben az ön adatait esetlegesen jogellenesen kezeljük vagy személyiségi jogait esetlegesen megszegjük, abban az esetben ön sérelemdíjat követelhet. Az okozott kár és sérelemdíj megfizetése alól az adatkezelő mentesül, ha igazolni tudja, hogy a károkozást vagy a személyiségi jogsértést az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, valamint abban az esetben is mentesül, ha az adatalany/érintett gondatlanságából származtatható volt a kár vagy személyiségi jogsérelem.

Kelt: Budapest, 2018.05.20.

Legközelebbi órák
No events found
Victory Fitness nyitva tartás
Hétfő 06:00-23:00
Kedd 06:00-23:00
Szerda 06:00-23:00
Csütörtök 06:00-23:00
Péntek 06:00-23:00
Szombat 07:00-20:00
Vasárnap 07:00-20:00